arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 937


ทาสีโรงเรียน ณ โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ (เที้ยมอุปถัมภ์)

          ในปัจจุบันยังคงมีจำนวนโรงเรียนค่อนข้างมากที่มีสภาพเสื่อมโทรมไม่เหมาะแก่การให้การศึกษาแก่นักเรียน โดยเฉพาะในพื้นทื่ทุรกันดารเข้าถึงได้ยากอธิเช่น โรงเรียนคลอง11 ศาลาครุ (เที้ยมอุปถัมภ์) ปัญหาการการเสื่อมโทรมนั้นมีสาเหตุที่สำคัญสาเหตุหนึ่งคือ การที่หน่วยงานรัฐมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือได้แก่โรงเรียนทุกโรงเรียน ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งในการผลิตบุคลลากรในอนาคตของชาติ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้ทากิจกรรมเพื่อสังคม ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนคลอง11 ศาลาครุ (เที้ยมอุปถัมภ์) และมีความสามัคคีในการทำงาน