arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 936


ส่งของช่วยเหลือทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มาและความสำคัญ 

           ในปัจจุบัน3จังหวัดชายแดนในภาคใต้ของไทยยังมีปัญหาความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เรานั้นมีทหารผู้กล้า ที่คอยทำหน้าที่ปกป้องและดูแลรักษาความสงบให้แก่เรา ดังนั้น

นักเรียนห้อง 936 จึงได้รวบรวมเงินกันไปซื้อสิ่งของที่สามารถสร้างประโยชน์และปัจจัยที่จำเป็นในการใช้ชีวิตให้แก่ทหารเหล่านี้ เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ปกป้องผืนแผ่นดินและประเทศให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้นั้นทำให้พวกเรานักเรียนห้อง 936 ตระหนักได้ว่าการที่ทุกคนจะมีความสุขในสังคมได้นั้น พวกเราจะต้องละทิ้งประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมบ้าง สังคมถึงจะเกิดความสงบสุขขึ้นได้

โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560