arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 935


ส่งของช่วยเหลือทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เนื่องจากนักเรียนห้อง 935 ได้รับรู้ถึงความลำบากและความเสี่ยงที่ทหารในจังหวัดชายแดนต้องเผชิญในทุกๆวัน เพื่อเป็นการตอบแทนผู้กล้าเหล่านี้ ผู้เสียสละร่างกายเพื่อเอกราชของประเทศไทย ห้อง 935 จึงได้รวบรวมเงินกันไปซื้อสิ่งของที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 22 วัดควนนอก อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี