arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 933


กวาดลานวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ที่มาและความสำคัญ

          การทำจิตสาธารณะประโยชน์เป็นสิ่งทำให้สังคมมีความสุข และสามัคคีกัน และประกอบกับในปีนี้ได้นำมาบูรณาการกับพระพุทธศาสนาด้วย เราจึงเลือกการกวาดลานวัดเป็นกิจกรรมจิตอาสา เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจทางพระพุทธศาสนา และทำให้ผู้ที่มาวัดมีความสะดวกสบายในการใช้วัดเพื่อทำสมาธิ และเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพ ของวัดให้ดีขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ

2.       เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของวัดปทุมวนาราม

3.       เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมจิตอาสาในกลุ่มนักเรียน

4.       เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มห้อง

เวลาและสถานที่

          วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 7:30-10.30

สรุปผลการดำเนินงาน

          จากการดำเนินงานพบว่า งานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ ปรับปรุงทัศนียภาพของวัดปทุมวนาราม ส่งเสริมการทำกิจกรรมจิตอาสาในกลุ่มนักเรียน และเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มห้อง โดยการกวาดลานวัดและช่วยเหลือพระภิกษุในเรื่องที่ช่วยได้ด้วย