arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 932


จิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ในปัจจุบัน เยาวชนรุ่นใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติน้อยลง การเข้าวัดทำบุญต่างๆก็น้อยลงไปด้วย โดยในสมัยก่อนนั้นศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากกับชาวไทย และวัดก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญมากๆของคนในชุมชนของวัดนั้นๆ ซึ่งในสังคมปัจจุบันได้ค่อยๆเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนแล้ว
นักเรียนห้อง 932 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เล็งเห็นถึงปัญหาดงกล่าวที่กำลังเกิดขึ้นกับเยาวชนจึงได้ระดมความคิดและตัดสินใจที่จะมาร่วมกันทำความสะอาดลานวัด ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อให้นักเรียนได้มาเข้าวัดทำความดีซึ่งมีโอกาสน้อยตามสภาพการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน