arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 846


ทำความสะอาดห้องสมุดเด็กปฐมวัย ณ ห้องสมุดดรุณบรรณาลัย

                 ในปัจจุบันห้องสมุดจำนวนมากในประเทศไทยจะเป็นห้องสมุดรวม และจะแยกประเภทหนังสือเด็กและผู้ใหญ่ไว้แทน แต่ห้องสมุดดรุณบรรณาลัยเป็นห้องสมุดเด็กปฐมวัยที่ออกแบบมาเพื่อเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เด็กวัยปฐมวัยให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

               นักเรียนห้อง 846 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวของห้องสมุดเพื่อเด็กปฐมวัย จึงได้จัดโครงการทำความสะอาดห้องสมุดเด็กปฐมวัยนี้ขึ้น ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องสมุดดรุณบรรณาลัย โดยนักเรียนห้อง 846 ได้ทำความสะอาดรอบๆห้องสมุด ได้แก่ การถูพื้น เก็บขยะ ดูแลสวน และการเช็ดสิ่งของต่างๆรอบๆห้องสมุดแห่งนี้ โดยกิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือของทุกคนในห้อง 846 นับได้ว่า กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของเพื่อนในห้องและเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์ รวมไปถึงการสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้ถึงคุณค่าของการอ่านหนังสืออีกด้วย

ภาพกิจกรรม