arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 845


ทำความสะอาดลานวัด ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

นักเรียนห้อง 845 ตึกคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพุทธศาสนสถาน เนื่องจากพุทธศาสนสถานเป็นสถานที่พำนักของพระสงฆ์ อันเป็นสาวกที่ช่วยเผยแผ่ศาสนาพุทธขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดจึงจำเป็นต้องมีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธในประเทศไทยเข้าด้วยกัน ทางสมาชิกในห้อง 845 จำนวน 44 คน ได้ไปช่วยกันทำความสะอาดที่วัดปทุมวนาราม โดยได้ช่วยกันทำความสะอาดได้แก่ การกวาดพื้นบริเวณรอบๆวัด ทำความสะอาดบริเวณวัด รวมถึงการช่วยจัดของรอบๆวัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย