arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 844


ช่วยเหลือจัดชุดทองคำเปลว ณ วัดหัวลำโพง

          เนื่องด้วย ประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัดจึงเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ เช่น กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา การทอดผ้าป่า การทอดกฐิน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆของวัด ล้วนแต่ใช้ทองคำเปลวประกอบกิจกรรมด้วยทั้งสิ้น คนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้เตรียมทองคำเปลวหรือธูปเทียนไปด้วย เพราะวัดส่วนใหญ่จะมีการจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวก พุทธศาสนิกชนจึงอุดหนุนทองคำเปลวที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ในช่วงเทศกาล แต่ทว่าทองคำเปลวมักมีปริมาณที่ไม่เพียงพอหรืออาจจัดมาไม่พอต่อผู้คนที่เข้าวัด

          นักเรียนห้อง 844 เห็นความสำคัญของการจัดชุดทองคำเปลวและธูปเทียน เพื่อใช้ในการกราบไหว้สักการบูชาพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์มาเข้าวัดบุญและเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป