arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 842


จิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ที่มาและความสำคัญ

วัดปทุมวนารามราชวรวิหารตั้งอยู่ที่ถนนพระรามหนึ่ง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองทำให้มีนักท่องเที่ยว และประชาชนจำนวนมาก ทั้งนี้สมาชิกนักเรียนห้อง 842 จึงได้เห็นปัญหาสำคัญนั่นก็คือปัญหาด้านความสะอาด เนื่องจากมีผู้คนเข้าวัดมากแต่ไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด

สมาชิกห้อง 842 ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดปทุมวนารามในวันที่ 27 กรกฎาคม โดยการทำความสะอาดวัดนั้นสมาชิกทุกๆคนช่วยกวาดเศษขยะและเศษใบไม้ออกจากลานวัด ทำให้ลานวัดมีสภาพแวดล้อมสะอาดเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ยังได้ถวายปัจจัยเพื่อนำไปบูรณะสิ่งก่อสร้างต่างๆในวัด 

จากกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้สมาชิกห้อง 842 มีความสามัคคีมากขึ้น รู้จักการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมต่อๆไป