arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 834


ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักเรียนห้อง 834 ได้ช่วยกันทำความสะอาดอาคารเสนาสนสงฆ์ ที่วัดปทุมวนารามฯ ตั้งเเต่เวลา 8.00น.-12.00น. โดยห้องเราเล็งเห็นว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่คนไทยมานาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เป็นที่รวมผู้คนในชุมชนต่างๆให้ร่วมกันทำความดี อีกทั้งยังเป็นที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยความที่วัดเป็นที่รวมผู้คนเมื่อใช้สถานที่เสร็จก็ไม่ได้ดูแลรักษาความสะอาด ทำให้อาคารสถานที่ภายในวัดสกปรก การทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้นอกจากจะได้ช่วยเหลือสังคมเเล้ว ยังได้ความสามัคคีให้เเก่ทุกคนภายในห้องอีกด้วย