arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 833


บริจาคของให้น้องที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ที่มาและความสำคัญ

            ปัจจุบันนี้ ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนยังคงเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญของสังคมไทย มีคนจำนวนมากที่ยังรอคอยความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น เด็กและเยาวชนก็ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ แต่ก็ยังมีเด็กที่ขาดแคลน ไม่ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ สถานสงเคราะห์ต่างๆ เช่น สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จึงได้รับอุปการะเด็กที่กำพร้า หรือบิดามารดาไม่สามารถเลี้ยงดูได้ และเด็กที่ขาดแคลน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ สถานสงเคราะห์เท่านั้น แต่เราควรช่วยกันสนับสนุน โดยการบริจาคสิ่งของ เงิน ตามกำลังของเรา เพื่อให้สถานสงเคราะห์สามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

            นักเรียนห้อง 833 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการบริจาคสิ่งของให้น้อง เพื่อช่วยเหลือให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีกำลังใจมากขึ้น