arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 825


จิตอาสา ณ วัดปทุมวนาราม

ด้วยนักเรียนห้อง 825 ตึกคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ปีการศึกษา 2560 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทางศาสนา เนื่องจากศาสนสถานเป็นสถานที่ถึงชุมชนทั้งชุมชนต่างมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรงห่างจากปัญหาสังคมหลายประการ อีกทั้งวัดเป็นสถานที่พำนักของพระสงฆ์ อันเป็นสาวกที่ช่วยเผยแผ่ศาสนาพุทธขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดจึงจำเป็นต้องมีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธในประเทศไทยเข้าด้วยกัน นักเรียนในห้อง 825 จึงเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ ว่าสมควรทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยการทำความสะอาดวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 การทำงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้ช่วยทำความสะอาดวัดแล้ว ยังได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และบุญกุศลแก่นักเรียนทุกคนอีกด้วย