arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 823


จิตอาสา ณ วัดปทุมวนาราม

ที่มาและความสำคัญ

        เนื่องด้วยทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้มอบหมายงานทำกิจกรรมเพื่อสังคม พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 823 จึงเลือกที่จำไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดปทุมวนาราม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใกล้โรงเรียน สะดวกแก่การเดินทาง และสะดวกกับการรวมตัวของนักเรียนทั้งห้อง และยังเห็นอีกว่าการดูแลรักษาความสะอาดเป็นเรื่องทั่วไปที่เราทุกคนควรทำในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  3. ฝึกความสามัคคีภายในห้องเรียน
  4. ได้สำรวมกาย วาจา ใจ ภายในวัด

เวลาและสถานที่

        บริเวณวัดปทุมวนาราม วันที่ 14 สิงหาคม 2560