arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 815


อาสาสมัครช่วยงานวัดปทุมวนาราม

กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานวัดปทุมวนาราม เมื่อวันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 และวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้น ม.5 ห้อง 815 จำนวน 44 คน ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่วัดปทุมวนาราม โดยการเก็บกวาดใบไม้ และ สิ่งสกปรก บริเวณลาน รอบๆ วัดทั้งหมด และ ได้ร่วมกันบรรจุสิ่งของที่ประชาชนนำมาบริจาคให้กับทางวัด และทางวัดปทุมวนารามได้รวบรวม และบรรจุลงหีบห่อ และแยกประเภทสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ