arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 814


กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดปทุมวนาราม

   ในการทำกิจกรรมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ อาทิเช่น การทำให้ศาสนสถานสะอาดเหมาะแก่การทำพิธีทางศาสนา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และอื่นๆตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

   ที่มาและความสำคัญ
   วัดปทุมวนารามนั้นเป็นหนึ่งในวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง แต่นั้นไม่ได้ทำให้วัดนี้มีมลพิษแม้แต่น้อย เพราะในวัดนี้ได้ปลูกต้นไม้ไว้ภายในวัดเป็นจำนวนมาก แต่การมีต้นไม้ภายในวัดไม่ได้มีแต่ผลดีเสมอไป เพราะใบไม้นั่นจะร่วงจากต้นอยู่ตลอดเวลาทำให้บริเวณพื้นที่ในวัดนั่นไม่สะอาดเท่าที่ควรจะเป็น
   นักเรียนห้อง 814 ได้เห็นปัญหานี้ จึงได้จัดโครงการทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อทำให้วัดกลับมาสะอาดเหมาะแก่การเป็นศาสนสถานอีกครั้ง
   วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม
2. เพื่อทำให้บริเวณวัดสะอาดเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. เพื่อฝึกความสามัคคี