arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 813


ทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม

วัดถือว่าเป็นสถานที่ที่หลายๆคนเข้าไปในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เพื่อชำรพร่างกายและจิตใจให้ ผ่องใส ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ช่วยขัดเกลาจิตใจได้คือการทำจิตอาสาภายในวัด โดยในปัจจุบันผู้คนมักทิ้งขยะกันไม่เป็นที่ ทั้ง ชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กประกอบกับขยะตามธรรมชาติเช่นเศษใบไม้ ทำให้วัดนั้นไม่สวยงามและอาจเกิดกลิ่นเหม็นได้ ซึ่งมี สาเหตุมาจากคนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจในการทำความสะอาดในบริเวณของตนเองเอาแต่ทิ้งกัน ไม่คิดจะช่วยกันทำความสะอาด และยังมาจากความเห็นแก่ตัวของคนในสังคมด้วย

นักเรียนห้อง 813 ได้เห็นถึงความสำคัญในปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่และความสะอาดภายในวัด จึงได้ช่วยกัน ไปกวาดขยะและเศษใบไม้ภายในวัด เพื่อให้รู้จัดการรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัดและสถานที่อื่นๆให้ดียิ่งขึ้น