arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 812


จิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหาร

ที่มาและความสำคัญ

            วัดถือว่าเป็นสถานที่ที่หลายๆคนเข้าไปในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เพื่อชำรพร่างกายและจิตใจให้ ผ่องใส ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ช่วยขัดเกลาจิตใจได้คือการทำจิตอาสาภายในวัด โดยในปัจจุบันผู้คนมักทิ้งขยะกันไม่เป็นที่ ทั้ง ชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กประกอบกับขยะตามธรรมชาติเช่นเศษใบไม้ ทำให้วัดนั้นไม่สวยงามและอาจเกิดกลิ่นเหม็นได้ ซึ่งมี สาเหตุมาจากคนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจในการทำความสะอาดในบริเวณของตนเองเอาแต่ทิ้งกัน ไม่คิดจะช่วยกันทำความสะอาด และยังมาจากความเห็นแก่ตัวของคนในสังคมด้วย

            นักเรียนห้อง 812 ได้เห็นถึงความสำคัญในปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่และความสะอาดภายในวัด จึงได้ช่วยกัน ไปกวาดขยะและเศษใบไม้ภายในวัด เพื่อให้รู้จัดการรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัดและสถานที่อื่นๆให้ดียิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อรณรงค์ให้เกิดการทำความสะอาดภายในบริเวณวัดและศาสนสถานอื่นๆ

2.     เพื่อให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.     เพื่อให้ฝึกการเสียสละเวลาของตนไปช่วยเหลือส่วนรวม

4.     เพื่อเพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ

 

เวลาและสถานที่

            วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ วัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหาร 

สรุปผลการดำเนินงาน

            การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกิดขึ้น โดยนักเรียนทุกคนได้ช่วยกันทำ กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างเต็มที่ ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความสามัคคีในการทำงานให้สามารถลุล่วงผ่านไปได้