arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 81


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามกลุ่ม

กิจกรรม จัดเรียงหนังสือ บรรจุของ รณรงค์วิ่ง และ เตรียมของสำหรับผู้ป่วย

ที่มาและความสําคัญ
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมโดยทั่วไปในปัจจุบันเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดเจน
ดังนั้นห้องของพวกเราซึ่งได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมจิตอาสา โดยแบ่งการทำกิจกรรมออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมให้ได้มากที่สุด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาสังคม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และน่าอยู่
2.เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และได้ฝึกการวางแผนในการทำงานกลุ่มใหญ่
3.ให้ทุกคนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
4.ได้ฝึกเรื่องการแบ่งเวลาและการจัดสรรเวลา

เวลาและสถานที่
ห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00น. - 18.00น.

วัดปทุมวนาราม วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00น. - 19.00น.

สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00น. - 18.00น.

โรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00น. - 19.00น