arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 80


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามกลุ่ม

 การทำจิตอาสาคือการที่เราแบ่งปันเวลาว่างของเราไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญมาก เพราะจะทำให้เรารู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมและยังทำให้เราได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในปีสุดท้ายก่อนจะจบปีการศึกษานี้ไป
 
 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสทำจิตอาสาในวิชาสุขศึกษาซึ่งสามารถนำมาบูรณาการ 
กับงานบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ได้อีกด้วย โดยในวิชาสุขศึกษานั้นจะให้ห้องหนึ่งแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อแยกออกไปทำจิตอาสากลุ่มละกิจกรรม ดังนี้

1.การทำดอกไม้สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด

2.การทำดอกไม้สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่หอพักพยาบาล โรงพยาบาลจุฬา

3.สอนหนังสือทีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

4.การรณรงค์วิ่งเก็บรอบที่สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา