arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 79


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามกลุ่ม

 โครงการ แยกขยะสร้างรอยยิ้ม

โครงการแยกขยะสร้างรอยยิ้มมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกให้นักเรียนมีใจเป็นจิตอาสาและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้คนที่พบเห็นและผู้ที่ต้องการปฏิบัติตาม

โดยในที่นี้คณะผู้รับผิดชอบได้ทำการลงมือปฏิบัติทำโครงการจิตอาสาแยกขยะ ซึ่งขั้นแรกเราต้องวางแผนและหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำจิตอาสาครั้งนี้ ต่อจากนั้นก็ถึงขั้นตอนที่ต้องติดต่อกับทางศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขออนุญาตในการทำกิจกรรม และ หลังจากติดต่อเรียบร้อย พวกเราจึงเดินทางไปยังสถานที่เป้าหมายและลงมือปฏิบัติหน้าที่ตามที่แต่ละคนได้รับ โดยจากการทำโครงการจิตอาสาในครั้งนี้ นอกจากจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสาแล้ว ยังช่วยพัฒนาสังคมให้เกิดความสุข สร้างรอยยิ้ม ซึ่งทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ดังนั้นเราจึงสามารถนำเอาโครงการเรื่องนี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ โดยการนำเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

 

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเก็บขยะและแยกขยะที่สนามหลวง

          2.เพื่อทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

          3.เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

          ระยะเวลา

                     วางแผนการดำเนินงาน :  1 วัน ( 3 มิถุนายน พ.ศ.2560)

                     ลงมือปฏิบัติ : 2 วัน ( 6 มิถุนายน – 13 มิถุนายน พ.ศ.2560)

          สถานที่ดำเนินการ : สนามหลวง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1.สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

          2.สามารถแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้

          3.สร้างรอยยิ้มให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มากราบพระบรมศพ

          4.ขยะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น เป็นประโยชน์ต่อโลกของเรา

โครงงาน  บริจาคโลหิต

 

เนื่องจากกลุ่มของพวกเราเล็งเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้นของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต สืบเนื่องจาก  มีผู้ต้องการใช้โลหิต  เป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ  ถึงแม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทางกลุ่มของพวกเราได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมใจกันไปบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้  ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

2.      เพื่อฝึกให้มีความเสียสละและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

3.      เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 15:00 ถึง 16:30 น.

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทางสภากาชาดสามารถนำเลือดที่พวกเราบริจาคนี้ไปช่วยชีวิตผู้อื่นได้

 

สรุปผลหรือการประเมินผลโครงการ

มีเพื่อนบางคนบริจาคเลือดไม่ได้เนื่องจากสาเหตุบางประการ เช่น เม็ดเลือดไม่สมบูรณ์ แต่ถึงแม้ไม่ได้บริจาคก็ได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเพื่อนที่บริจาคได้ และโดยภาพรวมแล้วถือว่าประสบความสำเร็จ

 

 

 โครงการ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ

 ช่วงนี้มีกลุ่มจิตอาสาได้รวมกลุ่มกัน ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เป็นดอกไม้จันทน์ สำหรับถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นั้นทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใดในหลวงก็มักจะทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองข้ามพรมแดนมาเยี่ยมเยียนพระราชินีอยู่เสมอ ทุกครั้งที่ในหลวงเสด็จมา ก็จะมีดอกไม้มาให้พระราชินี และดอกไม้ที่พระองค์นำมาให้ก็คือ ดอกดารารัตน์ โดยดอกไม้นี้มีความหมายอย่างยิ่งที่เหล่าปวงชนชาวไทยจะทำดอกดารารัตน์ เป็น ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการสักการะ แสดงความจงรักภักดี และระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกลุ่มของพวกเราได้ไปร่วมทำดอกดารารัตน์ที่เซนทรัลชิดลมในวันที่20สิงหาคม2560และคาดว่าในการไปทำจิตอาสาในครั้งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคนอีกหลายคนและช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น มีน้ำใจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นการทำประโยชน์แก่สังคมโดยแท้จริงโดยไม่มีใครได้รับผลกระทบ

 

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ โดยการเป็นอาสาสมัครในการพับดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระองค์ท่าน

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

  ส่งต่อความรักที่มีต่อพ่อหลวงผ่านการพับดอกดารารัตน์ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการถวายพระเพลิงพระศพในหลวงรัชกาลที่9 นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านงานประดิษฐ์ ให้แกผู้ปฎิบัติอีกด้วย

 

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลา วันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2560 เวลา13.00-18.00

สถานที่บริเวณที่จัดกิจกรรมชั้น7 เซนทรัลชิดลม

 

งบประมาณ

 ค่าใช้จ่าย 1 วัน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 100 ท่าน ประกอบด้วย

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6,000 บ.(ที่ใช้ในวันนั้น)

2. ค่าวิทยากร : ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีอาสาสมัครเพื่อสังคมมาช่วยเป็นวิทยากร

3. ค่าสถานที่ : ประสานขอใช้สถานที่ของทางห้างcentral โดยไม่เสียค่าใช้เสียจ่าย

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำจิตอาสาในครั้งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคนอีกหลายคนและช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น มีน้ำใจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นการทำประโยชน์แก่สังคมโดยแท้จริงโดยไม่มีใครได้รับผลกระทบ

 

สรุปหรือการประเมินผลโครงงาน

 ถึงแม้การพับดอกไม้อาจดูเป็นอะไรที่ทำง่าย  แต่เมื่อกลุ่มของข้าพเจ้าได้มาพับดอกไม้จริงๆแล้วค้นพบว่ามันไม่ง่ายเลย ต้องมีขั้นตอนมากมาย การเก็บรายละเอียดก็ต้องมีความละเอียดอ่อน โดยดอกไม้ที่ไม่ได้คุณภาพก็จะถูกคัดออก ไม่นำไปใช้ในพระราชพิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ซึ่งพวกข้าพเจ้าก็ได้ตั้งใจอย่างเต็มที่ บรรยากาศระหว่างการทำงานมีกลิ่นอายของความตั้งใจของทุกๆคนอยู่อย่างเต็มเปี่ยม โดยพวกข้าพเจ้าหวังเสมอว่าความสำนึกในพระกรุณาธิคุณนี้ จะสามารถสื่อผ่านไปยังพระองค์ท่านได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นอกจากนั้นแล้วพวกข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ประดิษฐ์ดอกไม้แทนใจอันบริสุทธิ์นี้ มอบถวายแด่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย โดยกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้สามารถติดตามผลจากเว็บไซต์ของเซ็นทรัลกรุ๊ปว่าจำนวนนั้นเพียงพอหรือยัง เเละกิจกรรมจะจัดถึงเมื่อใด