arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 77


จิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ที่มาและความสำคัญ

          ประเทศไทยนั้นแม้จะเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่คนส่วนใหญ่ในประเทศน้ันนับถือศาสนาพุทธซึ่งทำให้มีวัดมากมายหลายแห่ง แต่ละแห่งนั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมไปถึงศูนย์กลางของคนในชุมชน แต่ปัญหาที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันนั่นก็คือมีขยะหรือสิ่งปกิกูลในวัดซึ่งทำให้วัดไม่สะอาดงดงามตา 

          นักเรียนห้อง 77 ได้เห็นปัญหาดังกล่าวจึงต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ใน วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการบำรุงรักษาวัดให้คงอยู่ต่อไป