arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 75


โครงการสอนน้องคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดบางสะพาน จังหวัดนครนายก

วันที่ปฏิบัติ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

1. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนักเรียนและเสริมสร้างความสามัคคี

2. เพื่อเสริมทักษะการวางแผนและการจัดการงานอย่างเป็นระบบ

3. เพื่อเพิ่มพูนความสามรถและเสริมสร้างจิตใจของนักเรียน

ชิ้นงาน/ภาระงาน (ที่สะท้อนผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม)

             ได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับไปสอนเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับน้องๆต่างจังหวัด โดยจัดสื่อการเรียนการสอนให้ไม่ยากเกินไปและให้น้องๆสามารถร่วมกิจกรรมของเราได้อย่างเต็มที่

วิธีการดำเนินงาน

ขั้นเตรียม

-          ติดต่อขอดำเนินกิจกรรมอาสา ณ โรงเรียนวัดบางสะพาน จังหวัดนครนายก กับผู้อำนวยการศึกษา

-          เตรียมการทดลองเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ

-          เตรียมกิจกรรมสร้างความเพลิดเพลิน

-          เตรียมของรางวัลสำหรับน้องที่ชนะกิจกรรมและของบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษา

ขั้นปฏิบัติ

            เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนพ.ศ.2560 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 75 ได้เดินทางจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามายังโรงเรียนวัดบางสะพาน

 หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน

            คณะอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนห้อง 75

สื่อ/อุปกรณ์/งบประมาณ

            สื่อในการสอนน้อง เช่น แผ่นป้ายเกี่ยวกับวิชาชีววิทยา, ภาพสัตว์ชนิดต่างๆ, คานและเชือก, กล่องสำหรับจับรางวัล, กลอง, ของรางวัลต่างๆ ทั้งดินสอ สมุด ลูกอม ขนม, และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ

การวัดและประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน

            จากการทำงานได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความร่วมมือของทุกคนในห้อง นักเรียนได้เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ประเมินเห็นว่า นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ จึงมีความเห็นว่า นักเรียนห้อง 75 สมควรผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนนี้

 

ตารางเวลาการทำกิจกรรม

สรุปบันทึกผลที่เกิดจากกิจกรรมตลอดภาคเรียนรวมเวลาปฏิบัติกิจกรรม 12 ชั่วโมง

 

 

รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ

นักเรียนห้อง75กำลังทำกิจกรรมสอนน้องในฐานชีววิทยา ณ โรงเรียนวัดบางสะพาน

 

นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาและของต่างๆเพื่อมอบ แก่คณะครูโรงเรียนวัดบางสะพาน

 

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพร้อมทั้งคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพกับคณะครู และน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะพานเพื่อเป็นที่ระลึก

 

ฝ่ายสันทนาการเริ่มต้อนรับน้องๆด้วยกิจกรรมต่างๆ

 

นักเรียนฝ่ายฟิสิกส์ให้ความรู้เเละทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆโรงเรียนวัดบางสะพาน

 

นักเรียนฝ่ายเคมีกำลังให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะพาน

 

พี่ๆตักไอศครีมเพื่อแจกกับน้องๆโรงเรียนวัดบางสะพาน

 

ฝ่ายสันทนาการทำกิจกรรมเข้าสู่พิธีปิดและทำการมอบของรางวัลแก่น้องๆ