arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 74


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามกลุ่ม

กิจกรรม รวบรวมและบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้ทางห้องสมุดได้นำหนังสือเหล่านั้นไปบริจาคตต่อให้กับผู้ที่ต้องการเพื่อเป็นวิทยาทานแก่สังคม ตามที่มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของทางห้องสมุดมหาวิทยาลัย

 

  

กิจกรรม สอนหนังสือนักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ทางคณะผู้จัดทำจัดทำโครงงานจิตอาสาเพื่อนักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคม และส่งเสริมความมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคม

 

 

 

 

กิจกรรม มอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ทางกลุ่มของเราเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการช่วยเหลือ ได้เดินทางไปบริจาคของให้กับน้อง ๆ ภายในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านราชวิถี

 

กิจกรรม จิตอาสาที่ท้องสนามหลวง

เนื่องจาก ในช่วงเวลาปัจจุบันมีคนจำนวนมากไปแสดงความอาลัย ณ ท้องสนามหลวง เจ้าหน้าที่อาจจะทำงานได้ไม่ทั่วถึง กลุ่มของพวกเราจึงมีความคิดที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และทำจิตอาสาให้แก่คนในสนามหลวง

 

กิจกรรม กวาดทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม

การไปกวาดลานวัด และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดครั้งนี้ เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับวัด อีกทั้งยังเป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอีกด้วย