arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 72


บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหัวลำโพง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 72 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ วัดหัวลำโพง โดยการช่วยวัดจัดชุดแผ่นปิดทอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อจำนวนคนที่ไปวัดหัวลำโพง นอกจากนี้ยังเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลวัด และยังเป็นการสร้างบุญกุศลอีกหนึ่งช่องทางด้วย การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ส่งเสริมการทำบุญ และเพิ่มความสามัคคีในการทำงาน