arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 667


ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่น้องๆ และบำเพ็ญประโยชน์ ณ เขตราชวิถี

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันสถานที่ต่างๆ เช่น สถานสงเคราะห์ในบางส่วนมักจะประสบปัญหาสิ่งของขาดแคลน บริเวณภายในวัด รอบอุโบสถหรือสถานที่ที่มีพุทธศาสนิกชนเข้ามาทำพิธี มักประสบปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่ หรือ พื้นมีคราบสกปรก ดังนั้น นักเรียนห้อง 667 จึงได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของแก่น้องๆ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันสิ่งของ

3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4. เพื่อฝึกความสามัคคี

เวลาและสถานที

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
-08.30 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง ราชวิถี
-11.00 ณ วัดสุคนธาราม
-14.00 ณ ถนนรอบเขตราชวิถี

 

สรุปผลการดำเนินงาน
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 667 ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการไปบริจาคสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็น หนังสือ เสื้อผ้า ขนม วัตถุดิบในการทำอาหาร เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ณ บริเวณวัดและถนนรอบๆเขตราชวิถี ทำให้ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความสามัคคีในการทำงาน