arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 662


กิจกรรม บริจาคสมุดหนังสือให้กับเด็กยากไร้ในพื้นที่ชายแดนใต้

ที่มาและความสำคัญ

      จากข้อมูลเชิงสถิติการอ่านของคนไทยจากปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2558 พบว่าคนไทยมีแนวโน้มอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้พบว่าคนไทยเข้าถึงการอ่านผ่านทางหนังสือมากถึง 96% ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการอ่านผ่านสื่ออื่นๆ เช่น สื่อมัลติมีเดีย สังคมออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

 ถึงแม้ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงให้เห็นแนวโน้มในทางที่ดีของการอ่านหนังสือ แต่ในขณะเดียวกันยังสะท้อนปัญหาสังคมที่แอบแฝงอยู่ นั่นคือ ความเหลื่อมล้ำและโอกาสในการเข้าถึงหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศ ดังนั้นจึงเกิดคำถามที่ว่า “เราจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ห่างไกลจากโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้ได้อย่างไร?”

พวกเรา 662

     นักเรียนห้อง 662 ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงงานบริจาคสมุดหนังสือให้กับเด็กยากไร้ในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยได้บริจาคหนังสือบางส่วนให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ และอีกส่วนให้กับมูลนิธิเยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ เพื่อเพิ่มแหล่งการเรียนรู้ให้กับผู้ยากไร้ สนับสนุนให้คนไทยอ่านหนังสือ อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการศึกษาให้กับผู้คนเหล่านั้น

ภาพถ่ายจากกิจกรรม

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์หนังสือจุฬา ที่ทำการไปรษณีย์ สยามสแควร์ และ ร้านปันกัน สาขาที่ 5 เทสโก้ โลตัส พระราม 1

ภาพขณะที่เพื่อนๆกำลังเเยกกองหนังสือ

เพื่อนๆช่วยกันขนหนังสือไปยังไปรษณีย์

รูปรวมย่อย

เเยกหนังสือใส่กล่องเเละเขียนที่อยู่ที่จะจัดส่งไป

หัวหน้าห้องเเละรองหัวหน้าห้อง

รูปรวมเพื่อนๆ

จัดหนังสือในตอนเช้า

กล่องใส่หนังสือ - นำมาจากบ้าน

เเยกหนังสือใส่กล่อง เพื่อนๆนำมาคนละอย่างน้อยสองเล่ม

เพื่อนๆช่วยกันเเยกหนังสือ

เพื่อนๆช่วยกันเเยกหนังสือ

เพื่อนๆช่วยกันเเยกหนังสือ

รูปรวมเพื่อนๆบางส่วนที่ไปสอบ

รูปรวมเพื่อนๆหน้าห้อง