arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 656


นำสิ่งของไปบริจาคให้มูลนิธิเด็กกำพร้า โรงพยาบาลราชินี

ที่มาและความสำคัญ

          เนื่องด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 656 ได้เล็งเห็นปัญหาที่เด็กกำพร้าเจอนั้นเป็นสิ่งที่ควรได้รับการช่วยเหลือ เพราะเด็กทุกคนเป็นอนาคตของชาติ ถ้าเด็ก ๆ โตไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพก็อาจจะทำให้ประเทศเกิดปัญหาในอนาคต คณะนักเรียนห้อง 656 จึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมเด็กที่เป็นอนาคตของชาติให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้พัฒนาประเทศให้ดีขึ้นในภายภาคหน้า

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีโอกาสให้มีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กคนอื่น

2.       เนื่องจากองค์กรนี้ได้เปิดดูแลเด็กกำพร้ามาโดยไม่หวังผลประโยชน์ พวกเราจึงประสงค์ที่จะช่วยเหลือองค์กรนี้ให้มีต่อไป

3.       เพราะเด็กทุกคนเป็นอนาคตของชาติ เราจึงต้องส่งเสริมให้พวกเขาเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาและสถานที่

          12:00-16:00 นาฬิกา มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สรุปผลการดำเนินงาน

          ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้ถึงความยากลำบางของผู้อื่น ซึ่งทำให้หลายคนตระหนักได้ถึงวิธีในการใช้ชีวิตให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทุกคนพึงพอใจกับการทำกิจกรรมในครั้งนี้