arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 654


ทำความสะอาดบริเวณวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

เนื่องจาก วัดป่าในวัดปทุมวนารามราชวรวิหารนั้น มีต้นไม้เป็นจำนวนมาก จึงมีกิ่งไม้และใบไม้ร่วงหล่นอยู่ตามพื้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความสะอาดและทัศนียภาพที่สวยงาม นักเรียนห้อง 654 จึงตัดสินใจมาทำความสะอาดโดยการกวาดลานวัด ณ วัดแห่งนี้