arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 652


โครงการสอนน้องคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

จากแนวคิดที่ว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” แต่ปัจจุบันกลับยังมีเด็กจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอเนื่องจาก หลายปัจจัย เช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือการคมนาคมไม่สะดวก เป็นต้น
นักเรียนห้อง ๖๖๒ จึงเล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้และคิดแก้ไขปัญหานี้โดยการจัดทำ “โครงการจิตอาสาสอนน้องคิด ด้วยวิทยาศาสตร์” ณ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ จังหวัดนนทบุรี เพื่อไปสอนน้องๆที่ประสบปัญหาดังกล่าวเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการที่จะต่อยอดต่อไปในอนาคตและเป็นพลังขับเคลื่อนชาติต่อไป

 

กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมฐานต่างๆ

มอบของที่ระลึก และถ่ายรูปรวม