arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 65


บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ประเทศไทยเรามีชื่อเสียงด้านความเป็นพี่น้องกันมานานแล้ว และยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่เรื่อยมา ไม่เว้นแม้กระทั่งกับคนยุคใหม่ เมื่อได้ยินข่าวคราวที่ว่า พี่น้องภาคอีสานของไทยกำลังประสบปัญหาอุทกภัย มีความยากลำบากและไม่สะดวกสบายในชีวิตประจำวัน พวกเรานักเรียนห้อง 65 ก็มิได้นิ่งนอนใจ มีใจอยากช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยเหล่านั้น ไม่ว่าจะทางการอุปโภคก็ดีหรือทางการบริโภคก็ดี จึงทำให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคอีสาน
เพื่อกำจัดความตระหนี่ถี่เหนียวในใจ ขัดเกลาจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เพื่อเรียนรู้การใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อเรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เวลาและสถานที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร) เวลา 9.00 น. ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560