arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 642


กิจกรรมสอนน้องทางไกลในชายแดนภาคเหนือ

           เนื่องจากการเรียนของนักเรียนที่ชายแดนภาคเหนือ โดยเฉพาะชนเผ่าม้ง มีอุปสรรคอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาด้านการสื่อสาร ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมอบหมายให้นักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ในการจัดทำชุดสื่อวีดีทัศน์ในการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นการช่วยทบทวน เสริมสร้างทักษะ และเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนก่อนจะทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นสามัญ (O-NET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เนื่องจากปัญหาข้างต้น ทำให้ผลคะแนน O-NET ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำทุกปี

          นักเรียนห้อง 642 ได้เห็นถึงความสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่ยังไม่มีความพร้อม ให้สามารถสอบได้ด้วยคะแนนที่ดี เพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการศึกษา