arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 59


จิตอาสาตามกลุ่ม

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน มีผู้ที่ได้รับการเดือดร้อน รอการช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก และเนื่องจากพวกเราเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในสังคม ดังนั้นเพื่อจะสร้างสังคมให้น่าอยู่ นักเรียนห้อง 59 จึงร่วมกันทำจิตอาสาความดีเพื่อตอบแทนสังคมของพวกเรา

          นักเรียนห้อง 59 ได้เห็นความสำคัญในปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายรอบประเทศ เช่นปัญหาอุทกภัยที่ จ.สกลนคร ความต้องการดอกดารารักษ์จำนวนมากเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 หรือการอ่านหนังสือใหคนตาบอดก็ตาม จึงมีการทำจิตอาสาเพื่อบรรเทาความยากลำบากเหล่านี้ขึ้น

 

พับดอกดารารักษ์

 

 

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสกลนคร

 

อ่านหนังสือให้คนตาบอด