arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 49


ทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม

ที่มาและความสำคัญ

            เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ภายในห้องเรียน 49 นับถือศาสนาพุทธอีกทั้งยังอยากบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับศาสนสถานของศาสนาพุทธ ดังนั้นจึงได้รวมตัวกันไปทำความสะอาดบริเวณลานของวัดปทุมวนาราม