arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 48


อาสาจัดเต็ม ณ มูลนิธิกระจกเงา

ที่มาและความสำคัญ
เนื่องจากมูลนิธิกระจกเงาเป็นมูลนิธิเพื่อสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งที่ลำบากและยากไร้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจ บริจาคทรัพย์ และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่คนที่ขาดแคลน สร้างอาชีพให้คนไร้บ้านได้มีงานที่มั่นคงทำและยังให้โอกาสเขาได้เขามาช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานคนหาย ด้วยการทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ติดตามตัวคนหายกลับคืนมา ซึ่งจะสามารถเห็นได้ตามสื่อโฆษณาต่างๆ พวกเราจึงเกิดความตระหนักในการที่อยากจะช่วยเหลือองค์กรการกุศลที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ลำบาก ในการคัดแยกสิ่งของที่ผู้ใจบุญนำมาบริจาคเพื่อส่งต่อให้คนในพื้นที่ที่ขาดแคลนต่อไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิในการขนย้าย จัดแบ่งประเภท ขนส่งไปยังองค์กรต่างๆ ต่อไป
2. สร้างแรงขับเคลื่อนในสังคมในการที่ก้าวออกมาและช่วยเหลือกันผ่านการทำงานจิตอาสา
3. เสริมสร้างกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และกลุ่มจิตอาสาอื่นๆ ว่ายังมีกลุ่มคนที่อยากจะช่วยเหลือสังคม เพื่อพัฒนาสิ่งดีๆ ให้ประเทศชาติต่อไป
4. เพื่อจัดเตรียมสิ่งของบริจาค คัดแยกให้ถูกประเภทเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละองค์กรที่มารับของต่อไป
5. เพื่อแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่านักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไม่เพียงแต่เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่ยังมีจิตอาสาเพื่อสังคม มีจิตใจดีงามที่จะพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อๆ ไป

เวลาและสถานที่
9.00-16.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2560 ที่มูลนิธิกระจกเงา