arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 445


 ทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม

นักเรียนห้อง 445 ได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยนักเรียนทุกคนได้ให้ความร่วมมือต่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ ทำให้กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี นักเรียนห้อง 445 เก็บขยะได้จำนวนหนึ่งและเก็บเศษใบไม้ที่หล่นตามพื้นได้เป็นจำนวนมาก ทำให้ทัศนียภาพในวัดดูโล่งและสะอาดมากขึ้น และยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่หรือพระที่มีหน้าที่กวาดลานวัด ถือว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมในครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นการทำบุญได้อีกด้วย