arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 444


บำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนลุมพินี

        นักเรียนห้อง 444 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะรักษาความสะอาด ณ สวนลุมพินี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ และนักเรียนได้ใช้เวลาว่างร่วมกันอย่างเป็นประโยชน์