arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 438


ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านไม้ชายเลน จ.สมุทรสงคราม

ที่มาและความสำคัญ
เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย ในพื้นที่ชายฝั่งต่างๆ เช่น ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยเฉพาะตอนบน การกัดเซาะนั้นรุนแรงถึง 35เมตรต่อปี ผืนดินได้หายไปแล้วราวๆ 19000 ไร่ โดยสาเหตุที่สำคัญที่สุดของปัญหานี้นั้นเนื่องมาจากพื้นที่ป่าชายเลนลดลง ซึ่งมีหน้าที่เป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติที่รักษาแนวชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะจากกระแสน้ำและคลื่นลมต่างๆ และอีกทั้งยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
พวกเรานักเรียนห้อง 438 ได้ตระหนักที่ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เพราะฉะนั้นจึงจัดโครงการปลูกป่าชายเลน ทั้งนี้เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงระบบนิเวศและเห็นความสำคัญป่าชายเลนมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1.ให้นักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
2.เพื่อได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของป่าชายเลน
3.เพื่อให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.เพื่อเพิ่มพื้นที่ของป่าชายเลน

เวลาและสถานที่
เวลา 10.00-16.00 น. ณ บ้านไม้ชายเลน จ.สมุทรสงคราม

สรุปผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ได้ทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและมีความสามัคคีในการทำงาน