arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 437


สอนการบ้านนักเรียนตาบอด ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ที่มาและความสำคัญ
ในสังคมไทยเรามีนักเรียนตาบอดจำนวนไม่น้อยที่เรียนร่วมกับนักเรียนปกติ เนื่องจากถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นหรือมองเห็นไม่ชัดแต่สมองก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกับคนปกติทุกประการ อย่างไรก็ตามปัญหาในด้านการมองเห็นก็ยังคงเป็นอุปสรรคและสร้างความลำบากในการเรียนอยู่มาก ทั้งในเรื่องของการเรียนในห้องเรียนและการทำการบ้าน สำหรับการเรียนในห้องนั้น นักเรียนตาบอดก็จะได้รับความช่วยเหลือทั้งจากครูและเพื่อน แต่ในส่วนของการบ้านนั้น ยังคงเป็นส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ การบ้านที่ได้รับจึงเป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งนักเรียนตาบอดไม่สามารถอ่านและเขียนด้วยตนเองโดยปราศจากความช่วยเหลือได้ ดังนั้นอาสาสมัครที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในจุดนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในการทบทวนบทเรียนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนตาบอดต้องประสบกับความยากลำบาก เพราะไม่สามารถอ่านทบทวนด้วยตนเองได้ และอาจจะยังมีความไม่เข้าใจในเนื้อหาบางเรื่องเพราะอุปสรรคทางด้านของการมองเห็นอาจจะทำให้เรียนตามเพื่อนในห้องไม่ทัน ซึ่งห้องของเราก็ได้ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวและมีมุ่งหวังที่จะใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาให้เป็นประโยชน์ในการช่วยสอนการบ้านและทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนตาบอด จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการสอนการบ้านนักเรียนตาบอดที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่นตามความรู้ความสามารถที่มี
2. เพื่อให้ตระหนักถึงความยากลำบากและอุปสรรคของผู้พิการทางสายตา
3. เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
4. เพื่อเป็นการปลูกฝังความเป็นผู้ให้ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
5. เพื่อให้นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องของความสำคัญของการศึกษา
6. เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนปกติและผู้พิการทางสายตา ทำให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันมากขึ้นและได้รับรู้ถึงมุมมองในการใช้ชีวิตที่แตกต่าง

เวลาและสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม และวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น.- 19.00 น.
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สรุปผลการดำเนินงาน
สำหรับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ การทำกิจกรรมต่างๆนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 437 จำนวนทั้งสิ้น 46 คน ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการสอนการบ้านนักเรียนตาบอดที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ซึ่งจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ก็ทำให้นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจและแง่คิดต่างๆกลับมามากมาย การได้พูดคุย ได้สอนการบ้าน และทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนตาบอดถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้นักเรียนมีกำลังใจในการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนมาขึ้น และได้รู้จักนำความรู้ที่ตนเองมีไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม ช่วยเหลือสังคมและต่อยอดพัฒนาประเทศชาติในอนาคต