arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 436


จิตอาสา ณ วัดปทุมวนาราม

ที่มาและความสำคัญ

            วัดเป็นศาสนสถานของศาสนพุทธ เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลา กุฎิ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธต่างๆ เช่นการเวียนเทียน กาดสวดมนต์ การทำสมาธิ เป็นต้น ในศาสนพิธีต่างๆ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ประกอบ เช่น จาน ชาม ถ้วย หม้อ ถัง เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้อาจถูกใช้แล้วไม่ได้ทำความสะอาด  และบริเวณวัดที่ใช้เดิน หรือ ขับรถผ่าน อาจมีเศษใบไม้หรือเศษขยะได้

            นักเรียนห้อง 436  เล็งเห็นถึงความสำคัญจากปัญหาของวัด จึงได้จัดทำกิจกรรมทำความสะอาดวัดกวาดลานวัด และช่วยล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ของวัด เช่น กระทะ หม้อ ถังน้ำแข็ง

วัตถุประสงค์

1.         เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ

2.         เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวัด

3.         เพื่อให้นักเรียนรู้จักที่จะมีความรับผิดชอบและรู้จักการทำงานร่วมกัน

4.         เพื่อให้มีความมีน้ำใจ

เวลาและสถานที่

            วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ วัดปทุมวนาราม

รูปภาพประกอบการทำงาน