arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 432


การมัดธูปเทียน ณ วัดหัวลำโพง

ที่มาและความสำคัญ

          ในหมู่คณะนักเรียนห้อง 432 ได้มีการลงความเห็นอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจะทำจิตอาสาที่วัด เพราะวัดนั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุก ๆ คน เป็นแหล่งศึกษาพระธรรมที่สำคัญโดยแท้จึงได้ปรึกษากันว่าจะหาวัดแห่งใดดีจึงจะสามารถทำให้ทุกอย่างนั้นลงตัวได้ จึงได้บทสรุปของการมามัดธูปเทียน ณ วัดหัวลำโพงในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

1)      เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบากิจการงานของวัด

2)      เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะของห้อง 432

3)      เพื่อความสนิทสนมรู้จักกันมากขึ้น

4)      เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

เวลาและสถานที่

8:00-12:00 น. ณ วัดหัวลำโพง

ภาพการทำกิจกรรม