arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 431


บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหัวลำโพง

ที่มาและความสำคัญ

วัดเปรียบเสมือนศูนนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน เป็นสถานที่ที่คอยอบรมและขัดเกลาจิตใจ เป็นสถานที่ที่ให้การศึกษาแก่ผู้คน เป็นสถานที่ให้ความสงบเยือกเย็นทางใจ เป็นสถานที่ชุมนุมของสังคมทุกกาลวาระ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น วัดจึงเป็นสถานที่สำคัญสำหรับประชาชน จึงควรค่าแก่การรักษาและการบูรณะ

นักเรียนห้อง 431 จึงแลเห็นความสำคัญของวัดและมีความประสงค์ที่จะช่วยทำรุบำรุงด้วยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

2.เพื่อทำรุงบำรุงวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชน

3.เพื่อฝึกความสามัคคี

4.เพื่อฝึกกระบวนการคิด การวางแผนและการปฏิบัติ

เวลาและสถานที่

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่วัดหัวลำโพง

สรุปผลการดำเนินงาน

นักเรียนห้อง 431 ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสภานที่ได้เป็นอย่างดี โดยแบ่งหน้าที่ของแต่ละบุคคลออกเป็นหัวข้อและแบ่งกลุ่มตามหน้าที่ที่ตนสนใจ เมื่อไปถึง ณ วัดหัวลำโพงก็ได้แยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ กวาดลานวัด บริจาคสิ่งขิงและปัจจัย ให้อาหารโคและกระบือ ช่วยปิดรายชื่อให้ผู้ที่บริจาคโลงศพ การมอบหมายงานและรายละเอียดต่างๆทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ภาพการทำกิจกรรม