arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 345


ทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม

 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 345 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โดยกิจกรรมที่ทำ ได้แก่ กวาดเศษใบไม้บริเวณโดยรอบวัด ขนย้ายเก้าอี้ เช็ดหน้าต่าง กวาดฝุ่นในศาลา เช็ดทำความสะอาดฐานพระประธานในศาลา