arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 344


จิตอาสา ณ วัดหัวลำโพง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 344 ปีการศึกษา 2560 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัด ซึ่งเป็นเป็นแหล่งชุมชนที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในบางครั้งวัดอาจเกิดความไม่เป็นระเบียบหรือสกปรก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้คนเกิดความเลื่อมใสที่น้อยลงได้ 

 สมาชิกห้อง 344 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงเกิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้วัดมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  อีกทั้งยังทำให้นักเรียนมีจิตอาสาเป็นมีส่วนร่วมในการบำรุงพุทธศาสนา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 ณ วัดหัวลำโพง ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวก็ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ