arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 343


ส่งของและกำลังใจให้ทหารสามชายแดนภาคใต้

ที่มาและความสำคัญ

       ทหาร คือ รั้วของชาติ ทหารเป็นผู้ที่ยอมลำบาก เหนื่อยกาย เหนื่อยใจ สละชีพเพื่อชาติ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินทองของเราเอาไว้ให้คงอยู่ แต่ในปัจจุบันความเสียสละของพวกเขาเหล่านั้นถูกละเลยและถูกมองข้าม ยังอดมื้อกินมื้อบ้าง ข้าวของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันยังขาดบ้าง และบางคนยังไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของรั้วของชาติ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณสามชายแดนภาคใต้ ในแต่ละวันพวกเขาต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชาวบ้านในพื้นที่ ปกป้องการแบ่งแยกดินแดงและหน้าที่อีกมากมายที่อันตราย เพื่อรักษาเอาไว้ซึ่งความสงบของชาติ
      

       นักเรียนห้อง 343 เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งของและกำลังใจให้ทหารสามชายแดนภาคใต้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น