arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 341


สอนหนังสือ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ที่มาและความสำคัญ

          เนื่องจาก ในปัจจุบันมีผู้ที่พิการทางสายตาอยู่จำนวนมากพอสมควร ทั้งที่ตาบอดสนิทและ พอเห็นอยู่บ้างเล็กน้อย ต่างเป็นผู้ขาดโอกาสทั้งในด้านการเรียนและการเข้าสังคมธรรมดา ทำให้เกิด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อแบ่งเบาภาระ ความเครียดของผู้ปกครองและเพิ่มโอกาสในการเข้าสังคมแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส

       นักเรียนห้อง341 จึงเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และศึกษาความเป็นอยู่ของผู้พิการทางสายตาเพื่อนำไปประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาในอนาคตด้วย

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม

2.       เพิ่มโอกาสในการศึกษากับผู้พิการมางสายตา

3.       เรียนรู้ความเป็นอยู่เพื่อนำไปประยุกต์แก้ปัญหาในอนาคต

4.       เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เวลาและสถานที่

          วันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สรุปผลการดำเนินงาน

          การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการบำเพ็ญประโยชน์แก่ ผู้ด้อยโอกาสพิการทางสายตา และเกิดความสามัคคีในการทำงาน