arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 332


ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ

ที่มาและความสำคัญ

     ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่เข้าไปเยี่ยมชมวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีปริมาณขยะมากขึ้น และอีกทั้งยังมีเรื่องของเศษใบไม้ที่ร่วงตามทางเดินเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้บรรยากาศดูไม่สะอาดตา

     นักเรียนห้อง ๓๓๒ จึงได้เดินทางไปบำเพ็ญประโยชน์โดยการกวาดลานวัด เก็บขยะ ล้างจาน และถวายต้นไม้ เพื่อเป็นการทำความดีต่อพุทธศาสนสถานที่สำคัญและทำให้นักเรียนมีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากขึ้น

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสังคมเพื่อส่วนรวม

     2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในห้อง

     3. เพื่อลดปริมาณขยะในบริเวณวัด

     4. เพื่อเพิ่มบรรยากาศความร่มรื่นในวัดโดยการถวายต้นไม้

     5. เพื่อศึกษาการวางแผนงานในเวลาที่จำกัด

เวลาและสถานที่

     วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

 

สรุปผลการดำเนินงาน

     การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนสถาน และมีความสามัคคีในการทำงาน

ภาพการทำกิจกรรม