arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 321


จิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

 

ที่มาและความสำคัญ

  ในปัจจุบัน วัดเป็นสถานที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ที่มาทำบุญร่วมกันและสร้างวัฒนธรรมอันดีงามทางศาสนาประจำชาติของไทย แต่ปัญหาที่พบเห็นมากคือ วัดไม่สะอาดงดงาม เนื่องจากมีผู้คนเข้ามาในวัดมาก แต่มักไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด พื้นที่บริเวณรอบๆวัดจึงเต็มไปด้วยขยะและใบไม้ ดูไม่รื่นหูรื่นตา
  นักเรียนห้อง 321 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดปทุมนารามราชวรวิหาร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการบำรุงรักษาวัดให้คงอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1.เพื่อให้นักเรียนฝึกความสามัคคีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 2.เพื่อปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและสร้างจิตสำนึกที่ดี
 3.เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาวัดในชุมชนให้สะอาด