arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 32


กวาดลานวัดภายในวัดปทุมวนาราม

ที่มาและความสำคัญ
     วัดปทุมวนารามเป็นหนึ่งในวัดที่มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดวัดหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ในใจกลางเมือง ศูนย์กลางย่านธุรกิจและด้านการท่องเที่ยว จึงทำให้วัดนี้เป็นที่สนใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ทว่าปริมาณของผู้คนที่ได้มาวัดนี้ในแต่ละวันมีจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัดพระหรือวัดสำคัญทางศาสนา ซึ่งอาจทำให้ภายในวัดนี้มีขยะมากมาย อีกทั้งยังมีขยะจากใบไม้ที่ร่วงในแต่ละวันด้วย ส่งผลให้พื้นที่ภายในวัดดูไม่สะอาดเรียบร้อย ไม่สวยงาม จึงทำให้สมาชิกในห้องเรียนมีความเห็นว่าควรจะทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่วัดปทุมวนาราม เพราะทั้งเดินทางสะดวกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพฯ เพื่อให้วัดปทุมวนารามนี้กลับมามีชีวิตชีวาและดูสวยงามสะอาดตาอีกครั้ง

วัตถุประสงค์
    เพื่อให้พื้นที่ภายในบริเวณวัดปทุมวนารามสะอาดเรียบร้อย
    เพื่อแบ่งเบาภาระแม่บ้าน พระสงฆ์ สามเณรในการทำความสะอาดวัด
    เพื่อฟื้นฟูและปรับทัศนียภาพภายในวัดให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจและเหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว

เวลาและสถานที่
     วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ วัดปทุมวนาราม ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สรุปผลการดำเนินงาน
     การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดปทุมวนารามในครั้งนี้ ทำให้พื้นที่บริเวณวัดดูสะอาดตามากขึ้นและยังคงไว้ซึ่งแหล่งปฏิบัติธรรมหรือพุทธศาสนสถานที่น่าดึงดูดใจและน่ามาเยี่ยมเยือนของใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ที่สำคัญยังปลูกฝังความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกในห้องเพื่อให้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี