arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 277


ทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม

ที่มาและความสำคัญ

        เนื่องมาจากวัดปทุมวนารามได้มีห้องค่อนข้างที่จะไม่เป็นระเบียบ นักเรียนห้อง 277 จึงรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือพนักงานในการเกือบของ และเคลื่อนย้ายวัตถุตามที่พนักงานบอก และได้ช่วยทำความสะอาดพื้นที่ที่มีฝุ่นมากมาย และกวาดลานวัด จึงทำให้วัดปทุมวนารามมีความสะอาดมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อช่วยเหลือพนักงานในวัด โดยการแบ่งเบาภาระการทำงาน

2.   เพื่อให้วัดมีความสวยงามและสะอาดมากขึ้น.

 

เวลาและสถานที่

        วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

สรุปผลการดำเนินงาน

        การดำเนินงานมีความราบรื่นและเรียบร้อยดี นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในขณะทำกิจกรรม ได้ร่วมมือกันและสามัคคีเป็นอย่างดี