arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 276


บริจาคของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

ที่มาและความสำคัญ

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาวิกฤตน้ำท่วมขึ้นในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 

          นักเรียนห้อง 276 ได้เห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ บริจาคของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน  เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม

2. เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี

3. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

4. เพื่อฝึกความสามัคคี

เวลาและสถานที่

          วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง ตึกCP

ภาพการทำกิจกรรม